มาตรา 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
หนังสือเเนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ระเบียบ

   ระเบียบ 13 ทวิ

   ระเบียบ 16

   ระเบียบ 17

   ระเบียบ 18

   ระเบียบ 20

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนญุาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

มติครม.

55468, 55469, 55470, 55471, 55472, 55473, 55474, 55475, 55476, 55477, 55478, 55479, 55480, 55481, 55482, 55483, 55484, 55485, 55486, 55487, 55489, 55490, 55491, 55492, 55493, 55494, 55495, 55496, 55497, 55498, 55499, 55500, 55501, 55502

คำสั่ง

    เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

    เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ