กระบวนงาน ส่วนอำนวยการ

ฝ่าย/งานกระบวนงานผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์เชื่อมต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวพยอม ศรวิชัย.............................................
งานธุรการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ นางระพีพร โทแสง 0857438940ลงทะเบียนหนังสือเข้า อำนวยการตรวจสอบหนังสือเข้าส่วนอำนวยการ
นางสุกัญญา ประสีระตา0854533151
นางกรุณา วรธิพรหมมา0845385248
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศนางสาวนภัศสร แก้วมะ0835634544หนังสือเวียนคำสั่ง
นางสุกัญญา ประสีระตา0854533151
ขออนุมัติไปราชการนางสาวนภัศสร แก้วมะ 0835634544ขออนุมัติไปราชการ สำนักฯ 7ติดตามการขออนุมัติไปราชการ
การขอลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจนางสาวสำราญ บาลยอ (TOR)0958082382ขออนุญาตลา "สจป.ที่7"ติดตามการขออนุญาตลา
งานบุคลากรและสถานที่งานอาคารและสถานที่นางเสาวลักษณ์ ทิพฤาตรี
0935022288
นางสาวกัลยาณี กลางบุรัมย์จองห้องประชุม คลิก
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นางเสาวลักษณ์ ทิพฤาตรี0935022288
นางสาวนภัศสร แก้วมะ0835634544
นางพิสมัย อานามวัฒน์0898408432
งานบุคลากรนางเสาวลักษณ์ ทิพฤาตรี093-5022288ทำเนียบบุคลากรรายงานงบเดือน
งานประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือนนางพิสมัย อานามวัฒน์089-8408432
นางศศิมาภรณ์ ภัทรธรรม081-6622773
ฝ่ายการเงินและบัญชี