แจกจ่ายกล้าไม้ ให้หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา และประชาชน

» Read more

ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

» Read more

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2564

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสบับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ท้องที่ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด คัดเลือกสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน และกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน จำนวน 3 ป่าชุมชน

» Read more
1 2