ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าลดลง ปี 2559-2560 และปี 2560-2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชุมพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ และให้คำแนะนำด้านวิชาการในการดูแลรักษาต้นไม้ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

» Read more