ร่วมการประชุม Morning Talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)

วันที่: 30 มีนาคม 2564 เวลา 08:00 น. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมการประชุม Morning Talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

.

.

.

.


ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง

» Read more

ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

กิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (กิจกรรมครูป่าไม้)

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ตรวจพื้นที่บุกรุก บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

» Read more

1 2 3 4 5 17