ตรวจพื้นที่ดับไฟป่าตามที่ได้รับแจ้ง ในท้องที่บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พบไฟป่ารุกรามไหม้บนยอดเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง รัศมีไฟไหม้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

» Read more

ทำแนวกันไฟป่าในกิจกรรมจิตอาสา สภ.หนองนาคำร่วมรณนงค์ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

» Read more