ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

ร่วมประชุมการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานและการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more
1 2