ประชุมประชาคมทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางเพื่อขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้และได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

» Read more

พิสูจน์ไม้ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายป่าไม้ ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ ทส 1620.4/7540 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 บ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

» Read more