หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม ได้ร่วมกันตรวจสอบ ร่องรอยการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตโรงเรียนฯ ท้องที่ บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรซำสูงแล้ว และยังมีต้นพะยูงเหลืออยู่อีกหลายต้นที่ล่อแหล่มต่อการถูกลักลอบตัด จึงได้ร่วมหารือแนวทางป้องกัน

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน,ราษฎรที่มีที่ดินทำกินรอบพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ บริเวณรอบป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ท้องที่บ้านนาคำน้อย ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี บ้านกุงเก่า ม.11 ม.8 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท บ้านแสนสุข ม.7 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ และเวลา 20.00 น. – 23.30 น. ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ร่วมกับ ชุด ชรบ. บ้านคำไฮ ม.8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ 1. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ในการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎืใหม่ ปี 2562 จากนั้นร่วมกับปราชญ์ชุมชนเรื่องสมุนไพร สำรวจแหล่งสมุนไพรปลาไหลเผือก ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. ประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขานาเชือก เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดบัญชี เงินอุดหนุนกรมป่าไม้ (คมป.)ให้กับบ้านหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more