วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายปณิธาน คูณค้ำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนายจารึก พุฒดี ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) ออกระวังชี้แนวเขตที่ดินกรณีขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน

» Read more

กิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จังหวัดขอนแก่น ณ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับนายปณิธาน คูณค้ำ นักวิชากรป่าไม้ปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และเจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี ได้ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน

» Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประชุมผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พื้นที่ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

» Read more

นิทรรศการสืบสาน รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

» Read more

ร่วมประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการของ”ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

» Read more

1 22 23 24 25 26