พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 /ปี พ.ศ.2562


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๓
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23/03/63
-ที่ มท 0201.2/ว1177, ว1178, ว1179 ลว. 25 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26/02/63
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 
19/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว0565 ลว. 28 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว487,ว488,ว489 ลว.24 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
24/12/63
เรื่อง วันประกาศ
ที่ มท 0201.2/ว2366,ว2367, ว2368 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ 17/04/2562
-ที่ มท 0201.2/2225 ลว.5 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 05/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว2161,ว2162,ว2163 ลว. 3 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 03/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 28/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0674,ว0675, ว0676 ลว. 31 ม.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0690, ว0691, ว0689 ลว. 31 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0383,ว0384 ลว.21 ม.ค. 62 เรื่อง ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ 22/01/2562