พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 /ปี พ.ศ.2562


-ที่ มท 0201.2/ว3493, ว3494, ว3495 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
17/06/63
-ที่ มท 0201.2/ว 3078,ว3079, ว3080 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
29/05/63
-ที่ มท 0201.2/ว3081,ว3082, 8299 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/05/63
-ที่ มท 0201.2/ว2168, ว2169, 2170 ลว. 13 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13/04/63
-ที่ มท 0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23/03/63
-ที่ มท 0201.2/ว1177, ว1178, ว1179 ลว. 25 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26/02/63
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 
19/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว0565 ลว. 28 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว487,ว488,ว489 ลว.24 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
24/12/63
 
 

ปี 2562

เรื่องวันประกาศ
ที่ มท 0201.2/ว2366,ว2367, ว2368 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ17/04/2562
-ที่ มท 0201.2/2225 ลว.5 เม.ย. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
05/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว2161,ว2162,ว2163 ลว. 3 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254003/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254028/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0674,ว0675, ว0676 ลว. 31 ม.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25404/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0690, ว0691, ว0689 ลว. 31 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25404/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0383,ว0384 ลว.21 ม.ค. 62 เรื่อง ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
22/01/2562