พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 /ปี พ.ศ.2562


เรื่อง วันประกาศ
ที่ มท 0201.2/ว2366,ว2367, ว2368 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ 17/04/2562
-ที่ มท 0201.2/2225 ลว.5 เม.ย. 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
05/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว2161,ว2162,ว2163 ลว. 3 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 03/04/2562
ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 28/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0674,ว0675, ว0676 ลว. 31 ม.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0690, ว0691, ว0689 ลว. 31 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4/02/2562
ที่ มท 0201.2/ว0383,ว0384 ลว.21 ม.ค. 62 เรื่อง ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
22/01/2562