วันที่: 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่อยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

.