คำสั่งเวรยาม ประจำเดือน

คำสั่งเวรยาม ประจำเดือน
คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการและตรวจเวรยาม

     เดือน กันยายน 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เดือน มกราคม 2562
เดือน ธันวาคม 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน  ตุลาคม 2561
เดือน กันยายน 2561
เดือน สิงหาคม 2561 
เดือน กรกฎาคม 2561
เดือน มิถุนายน 2561
เดือน พฤษภาคม 2561
เดือน เมษายน 2561
เดือน มีนาคม 2561
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เดือน มกราคม 2561
เดือน ธันวาคม 2560
เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือน ตุลาคม 2560
เดือน กันยายน 2560