โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานตรามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ”

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดำเนินการสวนป่าแระชารัฐ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น