ข่าวสารและกิจกรรม


สไลด์ประกอบการบรรยาย

อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562

ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สไลด์บรรยาย สไลด์บรรยายเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”


การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ ปี 2561-2564

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ (พ.ศ.2561-2564)


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้

หนังสือ/คำสั่ง คำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้ ดาวน์โหลด การใช้งานเว็บไซต์กรมป่าไม้บน g-Cloud สไลด์นำเสนอ คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานฉบับย่อ  


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกลางภาครัฐ

ดาวน์โหลดแบบสำรวจเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกลางภาครัฐ


แจ้งลบบัญชีอีเมลที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน

ปัจจุบันกรมป่าไม้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ประกอบกับ สรอ. มีนโยบายลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงทำให้บัญชีของผู้ใช้งานอีเมล @forest.go.th ที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินระยะเวลาดังกล่าวถูกลบไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 หากผู้ใช้งานบัญชีที่ถูกลบดังกล่าวประสงค์จะใช้งานอีเมลอีกครั้ง สามารถส่งแบบฟอร์มคำขอใช้งานอีเมลมายังศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อสร้างบัญชีให […]


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

[toc] คำชี้แจง ขณะนี้พบการแพร่จายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดต Windows เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการของฉันเป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ท่านสามารถตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ วิธีตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็น 32-bit หรือ 64-bit สำหรับ Windows XP SP3 ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์โหลด (64-bit) สำหรับ Windows Vista ดาวน์โหลด (32-bit) […]


พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560


กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ดาวน์โหลดกำหนดการ ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 32-bit (หากไม่แน่ใจให้ดาวน์โหลดลิงค์นี้) ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 64-bit