prapanpong


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Online และเล็งเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ศึกษา ในการจัดทำระบบสถิติทางการของประเทศไทย เพื่อให้มีสถิติทางการที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ EP : 1 https://www.youtube.com/watch?v=t1Xppm84DRc […]


วิธีแก้ไข หนังสือราชการ เวลาพิมพ์ออกมาแล้วขนาดตัวอักษร (ทั้งหน้า) มักเล็กลงกว่าปกติ

เริ่มจากเข้าไปที่ Page Setup จะอยู่ในหน้า Layout หรือ Double Click ที่ ไม้บรรทัด ขั้นแรก แก้ margin ใช้สูตร top 2 cm, Bottom 2cm, Left 3 cm, Right 2 cm ขั้นที่ 2 ดูขนาด paper size ให้เป็น A4 ขนาดของบ้านเรา สุดท้าย Header 0.7, Footer 0.7 หมายเหตุ บางครั้งเซ็ทค่าไปแล้ว กลับมาเป็นอีก ก็ให้แก้ไข margin กด + เพิ่มไป1 กด ok แล้วกลับไปแก้ไขค่ากลับ กด – ไป 1 กด ok แล้วลองพิมพ์ใหม่ ที่มา : medium


การแก้ไข เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรใน Forestinfo.forest.go.th

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิ์ เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล เมนูทางซ้ายเลือก “เบอร์โทรติดต่อ” สำหรับการเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ให้เลือกหน่วยงาน เลือกปุ่ม แก้ไข ปรุบปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นเลือกปุ่มแก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว จะอยู่ที่ http://forestinfo.forest.go.th/telephone.aspx