แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2023


การลบ/แทนที่ OSD ใน Rook Ceph

กรณีที่อุปกรณ์ (HDD, SSD, ฯลฯ) ล้มเหลว จะต้องลบ OSD ของอุปกรณ์ที่มีปัญหาออก อาการหนึ่งของอุปกรณ์ล้มเหลวที่สังเกตได้คือ pod ของ OSD ที่จัดการอุปกรณ์นั้น มี STATUS เป็น CrashLoopBackoff เมื่อใช้คำสั่ง kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd โดยบทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนในการลบ OSD ออกจากคลัสเตอร์ ข้อควรระวัง นำอุปกรณ์ที่มีปัญหาออกจาก CephCluster (หากตั้ง useAllDevices: true ใน CephCluster ไว้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้) แก้ไข CephCluster โดยนำรายการอุปกรณ์ที่มีปัญหาออก ด้วยคำสั่ง บทความนี้จะยกตั […]


การติดตั้ง Rook Ceph บน Kubernetes Cluster

สำหรับระบบงานที่เป็นระบบแบบกระจาย (distributed system) หรือเป็นระบบที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการทำสำเนาข้อมูล (replication) อยู่แล้ว เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติ Local Persistent Volumes ของ Kubernetes หรือใช้ Local Path Provisioner เพื่อจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ Pod ไว้ให้กระจายไปตามโนดของคลัสเตอร์ได้ แต่สำหรับระบบงานทั่วไปที่ไม่มีกลไกเหล่านี้ การจัดเก็บข้อมูลไว้บนโนดใดโนดหนึ่งมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายเมื่อโนดที่ใช้เก็บข้อมูลนั้น ๆ ล้มเหลว ส่งผลให้ระบบงานหยุดชะงัก เราจึงจำเป […]


ใช้ Local Path Provisioner ช่วยจัดสรรที่จัดเก็บข้อมูลถาวรภายใน Kubernetes Cluster โดยอัตโนมัติ 1

การจัดเก็บข้อมูลถาวรไว้บนโนดใดโนดหนึ่งของ Kubernetes Cluster มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายหากโนดที่ใช้เก็บข้อมูลล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระบบงานมีความทนทานต่อการสูญหายของข้อมูล เช่น เป็นระบบแบบกระจาย (distributed system) เป็นระบบที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการทำสำเนาข้อมูล (replication) หรือเป็นระบบทดสอบ อาจจะพิจารณาเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลถาวรไว้บนโนดใดโนดหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติ Local Persistent Volumes ของ Kubernetes ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้คุณสมบัติ Local Persistent Volumes มีขั้นตอนที่ค่อนข้างย […]


การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรบน Kubernetes Cluster ในองค์กร

Kubernetes รุ่นแรก ๆ เป็นแพลตฟอร์มการจัดการคอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ไม่มีสถานะ (stateless applications) ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลถาวร แต่ในทางปฏิบัติ มีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บข้อมูลถาวร เช่น ฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไฟล์ ฯลฯ โดยผู้พัฒนา Kubernetes ก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้เพิ่มคุณสมบัติสำหรับจัดการข้อมูลแบบถาวร เช่น Persistent Volumes (PVs), Persistent Volume Claims (PVCs), StatefulSet, ฯลฯ เข้ามาเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรบน Kuber […]


ประชาสัมพันธ์สำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลบนระบบ Tracking ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

AMS Description Brunei https://login.bdnsw.gov.bn/ (registered user) Cambodia https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga (public access) Indonesia https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (public access) https://apps1.insw.go.id/ (registered user) Laos http://101.78.9.237:9838 (public access) Myanmar https://tracking.mcdnswrp.gov.mm/ (public access) Malaysia http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html (registered user) Philippines http://in […]


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมป่าไม้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ Download เอกสารแนบ และระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมาตรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Online และเล็งเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ศึกษา ในการจัดทำระบบสถิติทางการของประเทศไทย เพื่อให้มีสถิติทางการที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ EP : 1 https://www.youtube.com/watch?v=t1Xppm84DRc […]


แผนภาพแสดงการเพิ่มโนดใน Kubernetes cluster

การเพิ่มโนดใน Kubernetes cluster (RKE 2) โดยใช้ Ansible (role lablabs.rke2) 1

กรณีที่เคยติดตั้ง Kubernetes cluster โดยใช้ Ansible (role lablabs.rke2) แล้วต้องการเพิ่มโนดในภายหลัง หรือแทนที่โนดที่เคยลบไปแล้ว สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลบระเบียนโนดเก่าออกจากไฟล์ known_hosts กรณีการแทนที่โนดที่เคยลบไปแล้ว ให้ลบระเบียนโนดนั้นออกจากไฟล์ known_hosts ของสถานีงานก่อน โดยใช้คำสั่ง ssh-keygen -R <ชื่อโฮสต์ของโนดเก่า> คัดลอก public key ไปไว้ในไฟล์ authorized_keys ของโนดใหม่ สามารถคัดลอก public key ไปไว้ในไฟล์ authorized_keys ของโนดใหม่ได้โดยใช้คำสั่ง ssh-copy-id <ชื่อผู้ใช้ […]


แผนภาพแสดงการลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

การลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

กรณีที่โนดขัดข้อง หรือมีความประสงค์ที่จะตั้งค่าโนดใหม่ มีขั้นตอนลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ดังนี้ การหยุด pod ทั้งหมดบนโนด สามารถหยุดการทำงานของ pod ทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติม ดังนี้ ตรวจ pod ในที่ทำงานในโนด ใช้คำสั่ง เพื่อดูว่ายังมี pod ทำงานในโนดนั้นหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง หากไม่มี pod ทำงานอยู่ในโนดนั้นแล้ว (ยกเว้น pod ที่จัดการด้วย DaemonSet) สามารถลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ได้ในขั้นตอนถัดไป ลบโนดออกจาก Kubernetes cluster โดยใช้คำสั่ง: