แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 กันยายน 2017


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

คำชี้แจง ขณะนี้พบการแพร่จายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดต Windows เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการของฉันเป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ท่านสามารถตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ วิธีตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็น 32-bit หรือ 64-bit สำหรับ Windows XP SP3 ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์โหลด (64-bit) สำหรับ Windows Vista ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์ […]