เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ภารกิจหน้าที่

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจประชามติเพื่อวางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดของสาธารณชนที่มีต่อกรมป่าไม้

(2) เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า ในภารกิจของกรมป่าไม้ ด้านวิชาการป่าไม้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

(3) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมป่าไม้

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย