ภารกิจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และตรวจสอบประชามติ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ เพื่อการวางแผน     และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ป้องกัน และแก้ไขความเข้าใจผิดของสาธารณชนที่มีต่อกรมป่าไม้ สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์                
  2. วางแผนและพัฒนาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ สื่ออีเล็กทรอนิกส์                สื่อดิจิทัล ฯลฯ เพื่อประชาพันธ์และเผยแพร่ความรู้ นโยบาย ภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุการจายเสียง สื่อเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อรูปแบบใหม่  
  3. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าด้านวิชาการป่าไม้ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ  กรมป่าไม้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย