ภารกิจหน้าที่

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์และสำรวจประชามติเพื่อวางแผน และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดของสาธารณะชน    ที่มีต่อกรม
  2. เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าในภารกิจของกรมด้านวิชาการป่าไม้ เพื่อให้        เกิดความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
  3. การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่    หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    ที่ได้รับมอบหมาย