บุคลากร

  นายปราโมทย์  อรกิจ

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชนัญชิดา  นุ่มหอม

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวสุพิชชา  สุวรรณาภรณ์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิติมา ออสันเทียะ

เจ้าหน้าที่เผยแพร่

นายพงศกร  เอี่ยมสุภา

ช่างเครื่องยนต์

ฝ่ายข่าว

นางปิยวรรณ  วิทุรานิช

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายข่าว

นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นายอภิรัต  มณฑา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวโรจนา บัวทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

นางสาวณฐพร  นันทิวัฒน์

นักวิชาการเผยแพร่

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายโอภาศ  พันธ์ทอง

นักวิชาโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์

นายสุรชาติ  บุญชูวงค์

นายช่างภาพชำนาญงาน

นายสมศักดิ์  โรจน์เอกจิตต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรกิจ  โมบัณดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธีรพล  ชำนาญพล

นักวิชาการเผยแพร่

ฝ่ายเผยแพร่

นางสาวรัตสุดา  วงค์แสน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสโรชา  หอมจันทร์

เจ้าหน้าที่เผยแพร่

นายบดินทร์ ชุติมันตานนท์

ช่างศิลป์

ฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวธวชินา  สาตรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นายศราวุฒิ  สามล

นักวิชาการเผยแพร่

นายวัชระ  เกษร

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์