บุคลากร

นางสาวจิรภา จิตคงสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิติมา ออสันเทียะ

เจ้าหน้าที่เผยแพร่

ฝ่ายข่าว

นางปิยวรรณ  วิทุรานิช

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายข่าว

นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวโรจนา บัวทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวณฐพร  นันทิวัฒน์

นักวิชาการเผยแพร่

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายโอภาศ  พันธ์ทอง

นักวิชาโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์

นายสุรชาติ  บุญชูวงค์

นายช่างภาพชำนาญงาน

นางสาวรัตสุดา  วงค์แสน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์  โรจน์เอกจิตต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรกิจ  โมบัณดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธีรพล  ชำนาญพล

นักวิชาการเผยแพร่

ฝ่ายเผยแพร่

นางสาวสุกัลยา  โตสินธุ์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสโรชา  หอมจันทร์

เจ้าหน้าที่เผยแพร่

นายบดินทร์ ชุติมันตานนท์

ช่างศิลป์

ฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวธวชินา  สาตรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นายวัชร  เกษร

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์