บุคลากร

นางสาวจิรภา  จิตคงสง

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ นวลมาถต์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวประภาศรี ทรงงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงศกร  เอี่ยมสุภา

ช่างเครื่องยนต์

ฝ่ายข่าว

นางปิยวรรณ  วิทุรานิช

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายข่าว

นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นางสาวโรจนา บัวทอง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณฐพร  นันทิวัฒน์

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายผลิตสื่อ

นายโอภาศ  พันธ์ทอง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ

นายสุรชาติ  บุญชูวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมศักดิ์  โรจน์เอกจิตต์

นักประชาสัมพันธ์

นายสุรกิจ  โมบัณดิษฐ

นักประชาสัมพันธ์

นายธีรพล  ชำนาญพล

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเผยแพร่

นายพลกฤษณ์  นาคศิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

นางสาวรัตสุดา  วงค์แสน

นักนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสโรชา  หอมจันทร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายชัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

นายชัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

ช่างศิลป์

ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นายศราวุฒิ  สามล

นักประชาสัมพันธ์

นายวัชระ  เกษร

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์