บุคลากร

นางสาวจิรภา  จิตคงสง

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ นวลมาถต์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวประภาศรี ทรงงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวัชระ  เกษร

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

นายพงศกร  เอี่ยมสุภา

ช่างเครื่องยนต์

 

ฝ่ายข่าว

นางปิยวรรณ  วิทุรานิช

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายข่าว

นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นางสาวโรจนา บัวทอง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณฐพร  นันทิวัฒน์

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายผลิตสื่อ

นายโอภาศ  พันธ์ทอง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ

นายสุรชาติ  บุญชูวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจักรพันธ์  เปล่งนาราทิพย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์  โรจน์เอกจิตต์

นักประชาสัมพันธ์

นายสุรกิจ  โมบัณดิษฐ

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเผยแพร่

นางสาวรัตสุดา  วงค์แสน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

นายจักรพันธ์  เปล่งนาราทิพย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสโรชา  หอมจันทร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายธีรพล  ชำนาญพล

นักประชาสัมพันธ์

นายชัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

ช่างศิลป์