บุคลากร

 นางสาวจิรภา  จิตคงสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ ศรีสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิติมา ออสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายพงศกร  เอี่ยมสุภา

ช่างเครื่องยนต์

ฝ่ายข่าว

นางปิยวรรณ  วิทุรานิช

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายข่าว

นางสาวรุจิวรรณ จักกะพาก

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 

นางสาวโรจนา บัวทอง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณฐพร  นันทิวัฒน์

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายผลิตสื่อ

นายโอภาศ  พันธ์ทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ

นายสุรชาติ  บุญชูวงค์

นายช่างภาพชำนาญงาน

นายสมศักดิ์  โรจน์เอกจิตต์

นักประชาสัมพันธ์

นายสุรกิจ  โมบัณดิษฐ

นักประชาสัมพันธ์

นายธีรพล  ชำนาญพล

นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเผยแพร่

นายพลกฤษณ์  นาคศิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

นางสาวรัตสุดา  วงค์แสน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาววริษา  ชัยสุขสันติ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสโรชา  หอมจันทร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวนัจกร พิทยาพล

ช่างศิลป์

ฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวธวชินา  สาตรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นายศราวุฒิ  สามล

นักประชาสัมพันธ์

นายวัชระ  เกษร

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์