เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ “การแปรรูปไม้โดยวัตถุดิบไม้ ซึ่งได้มาจากหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง การแปรรูปไม้ และการทำบัญชีไม้”