กรมป่าไม้ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ