ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการกำหนดให้สถาบัน หรือองค์กรอื่นดำเนินการแทนกรมป่าไม้ในการรับรองไม้ตามมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563