ภาระหน้าที่


ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบหนังสือกำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

4) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ให้มีการใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประกอบด้วย

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

3) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

4) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

6) ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ