หน่วยงานภายใน


1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

3) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

4) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

6) ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ