ฝ่ายบริหารทั่วไป


ปฏิบัติและรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย