ขั้นตอนในการขออนุญาต


 สถานที่ประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

   ขั้นตอนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพฯ

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

สถานที่ประกอบการอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

 

>>  อำนาจการอนุญาตเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด

  ขั้นตอนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้นอกเขตกรุงเทพฯ อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

>>อำนาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้

   ขั้นตอนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้นอกเขตกรุงเทพฯ อำนาจอธิบดีกรมป่าไม้