ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


มีหน้าที่รับผิดชอบการเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ ในพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรมและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ทำคำขอตั้งงบประมาณ แผนงานและงบประมาณรวมทั้งคำขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี โดยแบ่งเป็น 3 งาน คือ

1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  ศึกษาวิเคาระห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนประปฏิบัติงานประจำปีของส่วนปลูกป่าภาครัฐ
–  ประสานและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี การตอบกระทู้ ญัติ คำอภิปราย การนำเรื่องเสนอคณะรับมนตรีและการประมวลมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวของ
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานแผนการเงินประงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  จัดทำแผนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรมด้วยเงินงบประมาณประจำปีทุกประเภท
–  จัดทำคำของตั้งงบประมาณประจำปี
–  ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานแผนการเงินนอกประงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  จัดทำแผนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรมด้วยเงินนอกงบประมาณ ยกเว้นเงินบริจาคจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มิใช่หน่วยงานรัฐ
–  ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องก้วยเงินนอกงบประมาณ ยกเว้นเงินบริจาคจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มิใช่หน่วยงานรัฐ
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย