ฝ่ายวิชาการ


มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ การจัดการพื้นที่สวนป่า การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ การจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งงานเป็น 3 งาน คือ

1.  งานพัฒนาวิชการการ
–  ศึกษา พัฒนารูปแบบวิธีการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งวิธการและพัฒนาสวนป่า
–  เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้และการจัดการสวนป่า
–  แสวงหาและสร้างความร่วมมือด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ การจัดการสวนป่ากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานส่งเสริมและเผยแพร่
–  ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้
–  ผลิตสื่อและเอกสาร จัดนิทรรศการ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานสารสนเทศ
–  วางแผนจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรม เพื่อนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้
–  จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามภารกิจของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย