ฝ่ายติดตามและประเมินผล


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการปฏิบัติงาน ประเมินและจัดทำรายงานในกิจกรรมการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ภาครัฐตามแผนงานทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 งาน คือ

1.  งานติดตามและประเมินผล มีห้นาที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  ประสานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานในความรับผิดชอบของส่วนปลูกป่าภาครัฐ
–  ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ในภารกิจของส่วนปลูกป่าภาครัฐ ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด
–  จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินการประจำปี
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องของส่วนปลูกป่าภาครัฐ
–  จัดทำรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องของส่วนปลูกป่าภาครัฐ
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย