หารือเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐


สำนักการอนุญาต ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้