แบบฟอร์มคำขออนุญาต


เเบบฟอร์ม คำขอ เลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.1) คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.4) คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.5/1, ลซ.5/2) บัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจำหนายเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.5/1ก, ลซ.5/2ก) บัญชีสถิติการผลิตและการจำหนายเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.6) คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.ปม.7) เเบบเเจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.ปม.7.1) หนังสือรับรองการเเจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.7/1, ลซ.7/2) บัญชีรับและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่นำเข้า

(ลซ.7/1ก, ลซ.7/2ก) บัญชีสถิติบัญชีรับและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่นำเข้า

(ลซ.7/ผท.1, ลซ.7/ผท.2) บัญชีรับและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของผู้แทนจัดจำหน่าย

(ลซ.7/ผท.1ก, ลซ.7/ผท.2ก) บัญชีสถิติรับและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของผู้แทนจัดจำหน่าย

(ลซ.8) คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้

(ลซ.9) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.10) คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(ลซ.11) คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

(ลซ.14) คำขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

(ลซ.15) คำขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

(ลซ.16) คำขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

(ลซ.18) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

(ลซ.19) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจัดจำหน่าย

(ลซ.20) ใบส่งมอบบัญชีรับและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.ปม.2) คำขอขอรับหรือขอซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ

(ลซ.ปม.3) หนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ


แบบฟอร์มคำขอทำไม้

(คำขอ1) คำขอรับใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามในป่า

(คำขอ2 )คำขอต่ออายุทำไม้หวงห้ามในป่า

(คำขอ3) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามในป่า

(คำขอ4) คำขอรับใบอนุญำตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

(คำขอ5) คำขอต่ออายุทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

(คำขอ6) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

(อนุญาต1) อนุญาตทำไม้สักในป่า 

(อนุญาต2) ใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สักในป่า

(อนุญาต3 ) ใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

(อนุญาต4) ใบอนุญาตทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน

ใบรับคำขออนุญาตทำไม้หวงห้าม

ปส.1 คำขอรับใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ปส.3 คำขอรับใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างเเละใบคู่มือผู้เเทนขอผู้รับใบอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ


แบบฟอร์มการรับรองไม้

สำหรับที่ดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน

แบบฟอร์มการรับรองตนเองตัดไม้และไม้นำเคลื่อนที่ รายต้น/ท่อน

แบบฟอร์มการรับรองตนเองตัดไม้และไม้นำเคลื่อนที่ รายน้ำหนัก/ปริมาตร

สำหรับที่ดิน ส.ป.ก. 4 – 01 ประเภทต่างๆ

แบบฟอร์มการรับรองตนเองตัดไม้และไม้นำเคลื่อนที่ รายต้น/ท่อน

แบบฟอร์มการรับรองตนเองตัดไม้และไม้นำเคลื่อนที่ รายน้ำหนัก/ปริมาตร


แบบฟอร์มคำขอของป่า

(ข.ป.หวงห้าม 1) คำขอค้าของป่าหวงห้าม

(ข.ป.หวงห้าม 2) คำขอมีไว้ซึ่งในครอบครองป่าหวงห้าม

คำขอเก็บหาของป่าหวงห้าม

ใบขอรับใบคู่มือคนงาน

ปส.9 คำขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ปส.11 คำขอรับใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างเเละใบคู่มือผู้เเทนขอผู้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ


คู่มือส่วนอนุญาตไม้และของป่า

  1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1062557 เรื่อง แก้ไข
  2.ระเบียบกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้และของป่า
  3.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา
  4.ขอทราบหลักเกณฑ์วิธีการในการหากำลังผลิตน้ำยางพารา
  5.ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของน้ำยางพาราและผลปาล์มน้ำมัน
  6.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  7.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  8.ขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง
  9.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  11.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหากำลังผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า
  12.ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
  13.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  14.การเก็บหาของป่าทั่วไป
  15.การทำไม้เสาเข็มและไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
  16.การทำไม้ในแนวทาง
  17.การทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  18.การทำไม้ในที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่
  19.การทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  20.การทำไม้กรณีพิเศษต่างๆ
  21.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  22.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  23.การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม หรือที่เปิดใช้ประโยชน์
  24.การอนุญาตไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  25.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  26.เบ็ดเตล็ด 1 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้
  27.เบ็ดเตล็ด 2 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้