เกี่ยวกับหน่วยงาน


1) กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และ   ของป่า ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย