หนังสือเวียน


หนังสือเวียนกรมป่าไม้

เรื่อง ขอหารือรายละเอียดวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์

ที่ ทส ๑๖๐๒.๕/๗๗๗๒ เรื่อง ขอหารือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

ที่ ทส ๑๖๐๒.๕/๗๗๗๓ เรื่อง ขอหารือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เรื่อง รายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)