บุคลากร


ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

นายสมภพ  อุ่นใจ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์


ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และหัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ อีกหน้าที่หนึ่ง

 
นางจารุวรรณ กลิ่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายศักดิ์สิทธิ์ แสนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวรัชนู  สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นายสุทิน กัลยาวงศา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศุภินทรา  บัวหอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 


ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ

นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ
และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อีกหน้าที่หนึ่ง

 

นางสาวอจิรวดี เหลาจันทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง

นายฐานันดร เพ็ชรดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง
และหัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวพิชญา ตันสกุล
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้
ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวรัตน์ติมา แหวนหรุ่น
นักวิชาการป่าไม้

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้
ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประจำฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ
อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวเยาวรัตน์ อ่างบัว
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายฐานันดร เพ็ชรดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และหัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง
อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวนันท์ชนก  รุ่งอนันต์

นักวิชาการป่าไม้

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้
ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคกลาง

นางสาวศรุตา จอนไธสง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 


ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้

 

นางสาวกันภียาฬ์  วันเห่า
นักวิชาการปฎิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้
และประจำฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ
 อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวนภาพรรณ ศรีสุขผ่อง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคกลาง ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคเหนือ และฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวสุชานันท์ ธนะวงศ์
นักวิชาการป่าไม้

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้
ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ ภาคเหนือ
และฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ
อีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวทิพาภรณ์ โพธิ์เสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)