กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

เลื่อยโซ่ยนต์                     ไม้เเละของป่า

                                                

พรบ

1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (และที่แก้ไข)

2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (และที่แก้ไข)

3.พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545


กฎกระทรวง

ไม้ เเละของป่า

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

2.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,106 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,107 (พ.ศ.2528)ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน ว่าด้วยการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

4.กฏกระทรวง ฉบับที่ 1,221 (พ.ศ.2531)ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า)

5.กฏกระทรวงฉบับที่19 (พ.ศ.2507) ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

6.กฏกระทรวงฉบับที่21 (พ.ศ.2517) (การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม)

7.กฏกระทรวงฉบับที่23 (พ.ศ.2518) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

8.กฏกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

9.กฏกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 (ว่าด้วยการทำไม้หวงห้ามเเก้ไขข้อความบางส่วนในกฏกระทรวงฉบับที่ 24)

เลื่อยโซ่ยนต์

1.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ เพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551

2.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551

3.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555

4.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

6.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้ นอกพื้นที่ พ.ศ.2551


ข้อกำหนด

ไม้ เเละของป่า

1.ข้อกำหนด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

2.ข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2)

3.ข้อกำหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักเเละไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครอง


ระเบียบ

ไม้ เเละของป่า

1.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้ พ.ศ.2504

2.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการประทับตราอนุญาตชักลากไม้(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2510

3.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำตอไม้ พ.ศ.2523

4.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวน พ.ศ.2529

5.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ไผ่ในเขตป่าสงวน พ.ศ.2529

6.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตทำเศษไม้ปลายไม้ ที่เหลือจากไม้ท่อน พ.ศ.2523

7.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุาตเก็บหาของป่า พ.ศ.2529

8.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้ ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน พ.ศ.2510

9.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชนืพ.ศ.2525

10.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชนืพ.ศ.2525 (ฉบับที่ 2) เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2530

11.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจเเละการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชนืพ.ศ.2525 (ฉบับที่ 3) เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534

เลื่อยโซ่ยนต์

1.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2556


ประกาศ

ไม้ เเละของป่า

1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและความหมายการใช้ตราประทับไม้ของรัฐบาล ตาม พรบ.ป่าไม้

2.ประกาศกรมป่าไม้ กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้ แบบใบรับคําขอ แบบใบอนุญาตทําไม้ 2560

3.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำการบำรุงหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าทดเเทนเเละกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า

4.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญํติป่าไม้พุทธศักราช 2484

5.ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

6. ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

เลื่อยโซ่ยนต์

1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต ๔๗ แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชีต่างๆตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ.2545

2.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

3.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

4.ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ให้มีหรือใช้  เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต


คำสั่ง

ไม้ เเละของป่า

1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3047/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฏกระทรวง การขออนุญาตเเละการขออนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

3. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 1159/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

เลื่อยโซ่ยนต์

1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 859/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการอนุญาตทำหน้าที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545


หนังสือ/เเนวทาง

ไม้ เเละของป่า

1.ขอรับแบบพิมพ์ใบอนุญาตทำไม้ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560

2.หนังสือ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา มารับแบบพิมพ์อนุญาตทำไม้

3.หนังสือแนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

4.หนังสือขอหารือการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า จากทสจ เพชรบุรี

5.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก.ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็น

6.การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า(ถึงผู้ว่า)

7.การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

8.หนังสือที่ ทส 1602.34/ว 5281 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง

9. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/17375 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ ส.ป.ก.

10. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/1167-1169 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

11. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704/5474 ลงวันที่ 1 เมษายน 2518 เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

12. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1602.34/25659 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์

บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

1.บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 197/2535 : เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้เเละแผ้วถางป่าในที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวน กรมต่างๆ