กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม


   กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งได้ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกค่าธรรมเนียมบางข้อ จากข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น