๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๙๓ ต่อ ๕๒๔๘

มาตรฐานการป่าไม้

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management: SFM) เริ่มจากการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการป่าไม้มาพิจารณาเกณฑ์ ตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินว่า การจัดการป่าไม้นั้น ๆ เป็นการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยความยั่งยืนนั้นจะมีความหมายมากกว่าคำว่า ผลิตผลยั่งยืน (Sustain Yield) แต่จะมีความหมายรวมถึง ไม่สร้างผลกระทบทางลบทางสังคม ต้องเป็นการจัดการป่าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องสำเร็จได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย เรียกกันทั่วไปว่า สามเสาหลักความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการป่าไม้แปลงใดที่ดำเนินการตามที่ได้มีการตกลงไว้จะถือว่าเป็น แปลงปลูกไม้ที่มีการจัดการที่ดี สำหรับเกณฑ์ และตัวชี้วัด ที่มีการรวบรวมกำหนดไว้ใช้ในการประเมิน เราเรียกว่า “มาตรฐาน (Standard)”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *