ติดต่อประสานงานได้ที่

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 561 4292 – 3 ต่อ 5839 แฟกช์ 02 579 5976