ข้อมูลสถิติการอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้


ระจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)