ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรงป่าสงวนแห่งชาติ


ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรงป่าสงวนแห่งชาติ