ภาระหน้าที่


ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) พิจารณาดำเนินการออกระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

4) ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ประชาชนและส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 1

3) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 2

4) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง

5) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้