หน่วยงานภายใน


1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 1

3) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 2

4) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง

5) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้