หนังสือเวียน


     เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความใน มาตรา 13 ทวิ,16,17,18 เเละ 20 เเห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

     เรื่อง ซักซ้อมเเนวทา่งปฎิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ.2559

    เรื่อง แนวทางการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน และป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔