ระเบียบ คำสั่ง กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวง

   กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

       หนังสือเเนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ระเบียบ

   ระเบียบคณะกรรมการฯ มาตรา 13 ปี 2565

  ระเบียบคณะกรรมการฯ มาตรา 16 ปี 2565

   ระเบียบ17

   ระเบียบ18

  ระเบียบคณะกรรมการฯ มาตรา 20 ปี 2565

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนญุาตใช้พื้นที่เพื่อโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

มติครม.

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2538 แก้ไขปัญหาพระสงฆ์

 

 

  

 

คำสั่ง

    เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

    เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ