ติดต่อเรา


 

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  สำนักการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02 – 5614292-3   ต่อ   5208    โทรสาร. 02 – 5799567

facebook  :  ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  กรมป่าไม้