ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ


 คู่มือ

   คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

——————————————————————————————————-

แบบฟอร์ม

   ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-2 รายงานผลการตรวจสภาพป่า

   ป.84-3 ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ)

   ป.84-4 ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-7 คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ใบรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

   แบบใบ ป.ส. 17

   แบบใบ ป.ส. 20

   แบบใบ ป.ส. 24

   แบบใบ ป.ส. 27

   แบบใบ ป.ส. 29

   แบบใบ ป.ส.21

   แบบส่งข้อมูล