ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ


 คู่มือ

   คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

——————————————————————————————————-

แบบฟอร์ม

   ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-2 รายงานผลการตรวจสภาพป่า

   ป.84-3 ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ)

   ป.84-4 ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ป.84-7 คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   ใบรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

   แบบใบ ป.ส. 17

   แบบใบ ป.ส. 18 และป.ส. 18 – 1

   แบบใบ ป.ส. 20

   แบบใบ ป.ส. 22 และป.ส. 22 – 1

   แบบใบคำขอมาตรา 17

   แบบใบ ป.ส. 27

   แบบใบ ป.ส. 29

   แบบใบ ป.ส. 30

   แบบใบ ป.ส.21

   แบบส่งข้อมูล