สื่อมัลติมิเดีย


Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การสัมภาษณ์ในรายการ Thailand Today ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศ ณ วันที่ 22 เมษายน


Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest

Video Clip on Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest by Royal Forest Department of Thailand with support by International Tropical Timber Organization (ITTO) เกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรมป่าไม้ ด้วยความร่วมมือกับองค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ


Bang Kachao Biological Diversity Learning and Conservation Center

Bang Kachao BiodiversiStrengthening Urban Forestry Demonstration Site of Bang Kachao (Thailand) for Biodiversity Conservation and Natural Learning Center with support by APFNet (Asia-Pasific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่สาธิตการป่าไม้ในเมืองบริเวณบางกะเจ้า (ประเทศไทย) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก APFNet