เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

  1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  2. ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  4. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม Download
  5. แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ
  6. เอกสารประกอบการประชุม

6.1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ดร.สุเทพ  จันทร์เขียว)

6.2 สถานการณ์ปัจจุบันของการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (นายจิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์)

6.3 การถอดบทเรียนการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์

ณ.ประเทศญี่ปุ่น (นายสุชาติ  กัลยาวงศา)

6.4 การนำเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน (Criteria and Indicators: C&I) และร่างห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody: CoC)  (น.ส. สมหญิง สุนทรวงษ์)

Power Point Presentation

7. แบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ

1 2